T.C. ARTVİN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HOPA DEVLET HASTANESİ KANTİN KİRALAMA İHALE İLANI

ihale ilanı
 • Aşağıdaki tabloda her türlü nitelikleri belirtilen taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile “Hopa Devlet Hastanesi Kantin Kiralama İhalesi” 01.2019 tarihinde saat 14:00’ da Artvin İl Sağlık müdürlüğü toplantı salonunda yapılacaktır. ( İstekliler belgelerini kapalı zarfta kaşeli ve imzalı olarak sunacaklardır.)
 • İhaleye ait şartname ve eklerini mesai saatleri içinde Sağlık Müdürlüğü Satın alma Biriminden ücretsiz olarak görülebilir. Ayrıca şartname ve ekleri Müdürlüğümüz (artvinism.saglik.gov.tr) web adresinden görülebilir. İhale doküman satış bedeli 100,00.- TL olup, Artvin İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Artvin Şubesi IBAN TR52 0001 2009 1750 0005 0001 01 nolu hesabına yatırılarak ve makbuzu sunularak temin edilebilir. Geçici teminat bedeli de (Yıllık tahmini bedelin % 10’u) bu hesaba nakit yatırılabileceği gibi tedavüldeki Türk parası, mevduat ve katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları ve hazine müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri geçici teminat olarak sunabilirler.
 • İhaleye katılmak isteyenlerin ibraz etmeleri gereken belgeler; Gerçek Kişiler:
 1. a) Kanuni ikametgâh sahibi olmak (ikametgah ilmühaberi belgesi son 3 ay içinde alınmış);
 2. b) Tebligat için Türkiye’de adres göstermek telefon ve faks bilgilerini bildirmek;
 3. c) Geçici teminatı yatırmış olmak;
 4. d) T.C. kimlik ve fotokopisi ile başvurmak,
 5. e) Kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkarlar odasından, ilan yapılan hallerde ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge;
 6. f) Teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli imza beyanı;
 7. g) Tüzel kişiler de ise, yukarıdaki şartlar ile birlikte, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarının gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi vermeleri ve tüzel kişiliğin son durumunu gösterir ticaret sicil gazetesini sunmaları şarttır.
 8. h) İhale için savcılık sabıkasızlık belgesi istenilecek (sabıka kaydı olanlar adliyeden açıklama yazısı veya kararı dosyaya koymak zorundadır.) Ayrıca; Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis ve yahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale alım- satımlara fesat karıştırma, Devlet sınırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar, kamu haklarından yoksun bırakılanlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suç işleyenler, şerefe karşı suç işleyenler, malvarlığına karşı suç işleyenler ile kamunun sağlığına karşı suç işleyenler ihaleye katılamazlar.
 • Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 • Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi açık teklif usulüne uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce ihale komisyon başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelecek gecikmelerden idare sorumlu değildir.
 • He türlü vergi, resim, harç ve benzeri kiralayana aittir
 • İhaleye iştirak edenler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi açık teklif usulü ve sözleşmedeki genel hükümleri ve işe ait şartnamedeki genel ve özel hususlarım önceden okumuş ve aynen kabul etmiş sayılır.
 • Çay Ocağının açılabilmesi için tadilat gerektiği durumlarda bu tadilat ihale üzerine kalan Kişi veya Firma tarafından yaptırılacak olup; ihaleye katılmak isteyenlerin çay ocağı olarak ayrılan yeri önceden görmeleri ve bu hususu da dikkate alarak teklifte bulunmaları gerekmektedir.
 • İhaleye katılmak isteyen istekliler taşınmaz ile ilgili kira şartnamesindeki hükümleri aynen kabul etmiş sayılacaklardır.

 

KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ

 

Taşınmazı Adı Adresi Ada – Parsel No Kiralanacak Alan (m²) Kullanım Amacı Kiralama Süresi Yıllık Tahmini Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi ve Saati
Hopa Devlet Hastanesi Cumhuriyet Mah. San. Sit. Yanı Hopa ARTVİN 455/58 150 m² Kantin 3 Yıl 72.000,00.- TL 7.200,00.- TL 21.01.2019 14:00

 

 

Benzer yazılar