ARHAVİ ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAĞLI HOPA,CANKURTARAN,KEMALPAŞA ORMAN İŞLETME ŞEFLİKLERİNİN EKOSİSTEM TABANLI FONKSİYONEL ORMAN AMENAJMAN PLANI VE HARİTALARININ YAPILMASI İŞİNE AİT DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI

Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Hopa,Cankurtaran,Kemalpaşa Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve Haritalarının yapılması işine ait Danışmanlık Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN:2021/301202
1-İdarenin
a) Adı:ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-ARHAVİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:Musazade Mah. Fevzi Çakmak Cad. 25/A 08200 ARHAVİ/ARTVİN
c) Telefon ve faks numarası:4663124010 – 4663125179
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmet alımın
a) Adı:Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı Hopa,Cankurtaran,Kemalpaşa Orman İşletme Şefliklerinin Ekosistem Tabanlı Fonksiyonel Orman Amenajman Planı ve Haritalarının yapılması işine ait Danışmanlık Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı:İlgili orman işletme şefliklerinin uygulama süresi biten son amenajman planına göre 18.088,4 hektar alana sahip orman amenajman planları. Arazide envanter çalışmalarında alınacak örnek alan sayısı 617 adettir Arazi zorluk derecesi 1’dir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü, Hopa, Cankurtaran, Kemalpaşa Orman İşletme Şefliklerinin sorumluluk alanı sınırları
ç) Süresi/teslim tarihi:İşe başlama tarihi 01.07.2021, işin bitiş tarihi 15.12.2021
d) İşe başlama tarihi:01.07.2021
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:16.06.2021 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Arhavi Orman İşletme Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Odasında
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İhale konusu iş:29/06/2006 tarihli ve 5531 sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” un 4 üncü maddesi 1 inci fıkrası (a) bendi kapsamına giren orman mühendisleri ile orman yüksek mühendislerinin mesleki faaliyet konularından olması, bu işin 5531 sayılı Kanun’ un 5 inci maddesine göre, Orman Mühendisleri Odasınca yetkilendirilen, danışmanlık hizmet sunucuları orman mühendisi ve orman yüksek mühendisi ünvanlı meslek mensuplarının hak ve yetkisinde bulunması, bu meslek mensuplarının 5531 sayılı Kanunun 7 inci ve 8 inci maddelerine dayanarak yürürlüğe konulan “Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliği” nin 12 inci ve 13 üncü maddelerine göre kurdukları, Orman Mühendisleri Odasından tescilli, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Büroları, Serbest/Serbest Yeminli Ormancılık Şirketlerinin iştigal sahalarına girmektedir. Buna göre isteklinin mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak faaliyette bulunduğunu ve teklif vermeye yasal olarak yetkili olduğunu kanıtlayan belgeler olarak;

İlan Detaylarına Buraya Tıklayarak Ulaşabilirsiniz

Benzer yazılar