GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMA İLANI – HOPA DEVLET HASTANESİ

ihale ilanı

KURU GIDA,YAŞ SEBZE ve MEYVE,EKMEK ÜRÜNLERİ,UNLU MAMULLER ,ET ÜRÜNLERİ,MUTFAK SARF MALZEMELERİ ve TÜP alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/680273

 

1-İdarenin
a) Adresi : ORTA HOPA MAHALLESI LIMAN CADDESI 08600 HOPA/ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası : 4663514017 – 4663514134
c) Elektronik Posta Adresi : artvindhs4@saglik.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 7 kısımdan oluşan ; Kuru gıda,yaş sebze ve meyve,ekmek ürünleri,unlu mamuller,et ürünleri,mutfak sarf malzemeleri ve tüp alımı açık ihalesi.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Malzemelerin alımına sözleşmeyi müteakip hemen geçilecek olup, kuru gıda ürünleri salı günü, yaş sebze ve meyve ürünleri pazartesi, çarşamba günleri, et ürünleri pazartesi ve perşembe günleri her sabah, hastanemizin yemekhane servisine 09:0012 ile 13:30-16:00 saatleri arasında getirilip muayene komisyonumuza teslim edilecektir.Bu süreç 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir.
c) Teslim tarihi : Malzemelerin alımına sözleşmeyi müteakip hemen geçilecek olup,kuru gıda ürünleri salı günü,yaş sebze ve meyve ürünleri pazartesi,çarşamba günleri,et ürünleri pazartesi ve perşembe günleri her sabah,hastanemizin yemekhane servisine 09:0012 ile 13:30-16:00 saatleri arasında getirilip muayene komisyonumuza teslim edilecektir.Bu süreç 31.12.2019 tarihine kadar devam edecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : HOPA DEVLET HASTANESİ EĞİTİM SALONU
b) Tarihi ve saati : 30.01.2019 – 11:00
 1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
  4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
  4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:
EKMEK ÜRÜNLERİ ve UNLU MAMULLER İÇİN TARIM İL MÜDÜRLÜĞÜ veya  İLÇE MÜDÜRLÜĞÜNDEN ALINAN GIDA ÜRETİM İZİN SERTİFİKASI veya MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN İHALE DOSYASINDA OLMASI GEREKİR.

ET ÜRÜNLERİ İÇİNDE İL GIDA ,TARIM ve HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜNCE VERİLEN İŞLETME KAYIT BELGESİNİN İHALE DOSYASINDA OLMASI GEREKİR..

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 15 TRY (Türk Lirası) karşılığı HOPA DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA SERVİSİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar HOPA DEVLET HASTANESİ SATIN ALMA SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

Benzer yazılar