SARP KARA HUDUT KAPISI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2019 YILI AKARYAKIT HUDUT KAPISI EMNİYET AMİRLİĞİ- İÇİŞLERİ BAKANLIĞI EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü 2019 yılı Akaryakıt alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/550525

 

1-İdarenin
a) Adresi : Sarp Kara Hudut Kapısı Şb. Md. Hopa-ARTVİN Sarp Köyü/KEMALPAŞA HOPA/ARTVİN
b) Telefon ve faks numarası : 04663715151 – 4663715099
c) Elektronik Posta Adresi : sarp@egm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 95 Oktan Kurşunsuz Benzin 1.450-LT Motorin 16.000-LT Oluşan Akaryakıt Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Firmaya Ait Akaryakıt Pompa İstasyonlarında
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin taraflarca imzalanmasına müteakiben 01/01/2019 tarihinden itibaren mal teslim edilecek ve işe başlanacaktır. İşin süresi 365 (üçyüzaltmışbeş) takvim günüdür. Yüklenici, İdarenin akaryakıt pompası olmadığından, akaryakıt alınacak araçlara teknik şartname hükümlerine göre takılacak olan ATC ile talep oldukça, İdare tarafından her araç için belirlenecek miktarlar ilgili aracın deposuna doldurulacaktır.Yüklenici akaryakıt dolumu için gelen idarenin araçlarına anında akaryakıt doldurmakla yükümlüdür. İstasyonda meydana gelebilecek teknik arızalar ile elektrik kesintileri de dahil olmak üzere her ne suretle olursa olsun istasyona gelen idare araçlarının akaryakıt ihtiyacının en geç 2 saat içerisinde karşılanmaması durumunda gecikme işlemlerine başlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Sarp Sınır Kapısı
b) Tarihi ve saati : 30.11.2018 – 11:00
  1. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
    4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
    4.1.1.3.İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

İstekli dağıtıcı ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış “Dağıtıcı Lisansı”nı, İstekli akaryakıt pazarlama bayii ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış “Bayi Lisansı”nı teklifleri ile birlikte sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı İhale doküman bedelinin Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri veya Mal Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzun Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü-İdari Büro Amirliği görevlilerine ibraz edilmek suretiyle buradan temin edilebilir. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Sarp Kara Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü İdari Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Benzer yazılar